Ve vztazích s druhými


Každý člověk je od narození obklopen dalšími lidmi. Nejprve jsou to jen nejbližší rodinní příslušníci, později i kamarádi, spolužáci a další lidé. Ti mohou v tvém životě hrát větší či menší roli a mohou pro tebe být různě důležití.

Zatímco své příbuzné (rodiče, sourozence) si nevybíráš, s jinými lidmi (třeba kamarády) vstupuješ do vztahů na základě vlastního rozhodnutí.

Při vytváření vztahů mezi lidmi má velký význam jejich věk i pohlaví.
Svět chlapců se v mnoha ohledech liší od světa dívek, protože kromě základních biologických rozdílů mezi příslušníky jednotlivých pohlaví existuje i řada rozdílů, které jsou dány kulturně. Týkají se nejen oblečení či úpravy zevnějšku, ale i zájmů, zálib a do určité míry také způsobu chování.
Pro většinu dětí před pubertou jsou důležitější vztahy s vrstevníky téhož pohlaví. S nimi tráví svůj volný čas, hrají si, povídají a věnují se svým společným zálibám. To je naprosto pochopitelné, protože s vrstevníkem téhož pohlaví má dítě mnoho společného, což usnadňuje vzájemné sblížení. Když se potkají dvě děti téhož pohlaví, většinou se velmi rychle skamarádí.

Naproti tomu vztahy k vrstevníkům opačného pohlaví mohou být poznamenány různými odlišnostmi a neshodami, ne-li přímo konflikty.
Přesto se však již v dětství před pubertou určitý zájem o vrstevníky opačného pohlaví projevuje. Již v dětství si chlapci i dívky všímají rozdílů mezi mužským a ženským tělem. Všímají si, že zatímco děvčátka na WC vždy sedí, chlapci vykonávají svoji malou potřebu vestoje. Zjišťují, že odlišný vzhled mají jejich pohlavní orgány.
Rozdíly mezi pohlavními orgány dívek a chlapců se brzy stávají předmětem dětské zvědavosti. Učí se používat různé hovorové výrazy pro jejich označení (podle jednoho z výzkumů se v českých rodinách pro označení pohlavních orgánů nejčastěji používají výrazy "pindík" a "pipinka").
Později se zájem o tělo vrstevníků opačného pohlaví zvyšuje a chlapci i dívky si začínají "hrát na doktora". Takové hry mají pro rozvoj dítěte velký význam, protože mu umožňují se důkladněji seznámit se základními anatomickými rozdíly mezi příslušníky obou pohlaví, případně i srovnávat svoje tělo s tělem ostatních chlapců či dívek.
Chlapci i dívky se samozřejmě zajímají také o své vlastní pohlavní orgány. Zjišťují, že jejich dotýkáním si mohou navodit příjemné či uklidňující pocity.
K zásadním proměnám ve vztazích mezi chlapci a dívkami však dochází v období dospívání.

Zvýšení zájmu o vrstevníky opačného pohlaví je do určité míry dáno narůstající hladinou pohlavních hormonů v krvi a s ní spojeným nástupem sexuální touhy. Značnou roli však hrají i psychické faktory a potřeba blízkosti někoho, s nímž by dospívající člověk mohl sdílet své pocity.
Pro dospívajícího člověka může být zpočátku obtížné navázat důvěrnější vztah s osobou opačného pohlaví. Z určitého ostychu a nedostatku zkušeností vyplývají obavy a nejistota mladých chlapců i dívek. Někdy se stává, že chlapec ani neosloví dívku, o kterou má zájem, protože se bojí, aby se před ní neztrapnil a neznemožnil. Také pro dívku nemusí být snadné oslovit chlapce, protože má obavy, aby její chování nebylo příliš vyzývavé. 
Z těchto důvodů se mnozí dospívající chlapci snaží překrýt své rozpaky a nejistotu drsným a siláckým chováním, zatímco některé dívky zkoušejí s chlapci flirtovat, aby se přesvědčily, zda na ně dovedou zapůsobit. Pokud však dospívajícímu chlapci nebo dívce opravdu záleží na navázání důvěrného citového vztahu, nesnaží se před svojí vyvolenou nebo vyvoleným za každou cenu předvádět.
Důvěrný vztah mezi chlapcem a dívkou má pro oba nesmírný význam, protože kromě toho, že v něm mohou uspokojit své citové potřeby, se navzájem učí toleranci vůči odlišnostem druhého. Mohou navzájem sdílet své názory a zkušenosti, obohacovat jeden druhého o svoje poznatky a postřehy. Kvalitní vztah mezi chlapcem a dívkou přispívá k harmonickému rozvoji jejich osobnosti.
Někdy může trvat delší dobu, než k sobě dva lidé najdou cestu a sblíží se natolik, že se mezi nimi vytvoří pevnější citové pouto. Zodpovědný přístup k navazování vztahů se však vyplácí, protože narychlo uzavřené vztahy mohou být velmi povrchní a brzy se rozpadají.
Protože chlapci a dívky při vyhledávání partnera a navazování vztahů používají poněkud odlišné strategie, jsou zde podrobnější informace o navazování vztahů rozděleny do dvou částí:

Přejít na stránku Jak si najít dívku

Přejít na stránku Jak si najít chlapce